top of page

תחרות ע״ש פאול בן חיים

דיוקנו של פאול בן חיים
 • הגיל שלי חורג מטווח הגילאים של התחרות. האם אוכל להשתתף?
  ניתן להגיש בקשה מיוחדת להשתתפות בתחרות אם המועמד/ת חורג/ת מטווח הגילאים הרלוונטי ולא יותר מ- 12 חודשים. כל בקשה תבחן לגופה וועדת התחרות תהיה אמונה לאשרה או לדחותה . את הבקשה יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני: noar.music.israel@gmail.com
 • אלו המלצות אני יכול/ה לצרף לטופס הרישום:
  לתחרות יתקבלו מתחרים שיגישו המלצה מטעם המוסד בו הם לומדים. תלמיד פרטי יגיש המלצה מטעם המורה. מתחרה שסיים את לימודיו יגיש המלצות, כאמור, מהמוסד האחרון בו למד או מהמורה הפרטי האחרון
 • כיצד שולחים את טופס הרישום?
  יש למלא טופס מקוון בקישורית - ttps://www.youth-music.org.il/he-paulbenhaim2020
 • כיצד שולחים את המלצות?
  מכתבי המלצה יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד: noar.music.israel@gmail.com
 • כיצד משלמים את דמי הרישום?
  דמי הרישום ישולמו או באמצעות העברה בנקאית בשיוך שם המתמודד/ת, בסעיף ההערות. פרטי הבנק לצורך העברה: מס' חשבון – 01142553 , בנק לאומי (10) , מספר סניף 865. שם החשבון – נוער מוסיקלי בישראל. או באמצעות המחאות לפקודת עמותת נוער מוסיקלי בישראל שימסרו ידנית בלבד (לא יתקבלו המחאות באמצעות דואר רשום) כתובת משרדנו - נוער מוסיקלי בישראל, ת"א, רח' יהודה המכבי 79, קומה א'
 • אם אחליט שלא להשתתף לאחר שנרשמתי או אם תפסל מועמדותי האם יוחזרו לי דמי הרישום?
  דמי ההרשמה לא יוחזרו גם אם בחר/ה נרשם/ת שלא להשתתף בתחרות. הגשת התוכנית וקבלת דמי הרשמה אינם מהווים התחייבות לקבלת המועמד/ת.
 • אזדקק לליווי בפסנתר, האם הנהלת התחרות מספקת מלווה?"
  לא
 • התוכנית שהכנתי חורגת מטווח הזמן הנדרש, מה לעשות?"
  לקצר! חובה לעמוד בטווח הזמן הנדרש בהתאם לתקנון בכל שלב. יש למדוד את משך היצירות מבעוד מועד עם המורה בטרם הגשת התוכנית לתחרות.
 • שכחתי לציין בטופס את משך הזמן ואת השם המלא של המלחין של אחת היצירות. מה לעשות?
  מועמדות תיפסל.
 • השיבוץ שלי מבחינת מקום וזמן לא מתאים לי או למלווה שלי. מה לעשות?
  השיבוץ מחייב והינו סופי. לא ניתן לשינוי משום סיבה.
 • האם השלבים נערכים בהתאם לתו הירוק?
  כן בהחלט! כל השלבים.
 • כתבתי יצירה. האם אוכל לבצעה בתחרות?
  ניתן לבצע רק אם היא יצאה לאור באופן רשמי. יש לצרף צילום דף ראשון של הפרטיטורה.
bottom of page